kingrama9.kpmax.com เดิมใช้ชื่อว่า longlivetheking.kpmax.com

05 พ.ย. 2559, 10:03 . | 524 ดู
  kingrama9.kpmax.com เดิมใช้ชื่อว่า longlivetheking.kpmax.com

เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยเปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนรู้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ผู้ถาม : Administrator

  1. ไม่มีผู้ตอบคำถาม