เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด ได้ขอกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่พระองค์ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปเข้าเรียนรู้ เป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป