ค้นหา :

เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด ได้ขอกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่พระองค์ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปเข้าเรียนรู้ เป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป


Sufficiency Economy

His Majesty has firstly introduced the Sufficiency Economy Theory after handed out academic certificates to Kasetsart University students on July 19,1974. His statement on that day was as follows: \\\'Priorities are necessary for country\\\'s development starting from constructing a foundation, which means when people can adequately live their lives in a careful and economize but theoretically educated ways. When the foundation is secure enough then a higher unity could be orderly built. The reason why growth should be promoted gradually, carefully and economically is to prevent improper results so that a full accomplishment is obtained.


2 1