+
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-learning เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ : 07 2559, 14:23 . คนอ่าน : (7,724)

 

เมื่อวันที่ ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๘๐ พรรษา  บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด นำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่พระองค์ได้พระราชทาน
แก่ประชาชนชาวไทยมาจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning ทั้งภาคภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปเข้าเรียนรู้ โดยไม่คิดมูลค่า
เป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ 
(ระบบเดิมคือ longlivetheking.kpmax.com ปัจจุบันเป็น kingrama9.kpmax.com)